Prihlásenie Registrácia
E-SHOP
  • zdravie keep-fit vitamínové doplnky
  • zdravie keep-fit vitamínové doplnky
  • zdravie keep-fit vitamínové doplnky
  • zdravie keep-fit vitamínové doplnky
  • zdravie keep-fit vitamínové doplnky
Články o somavedicu

Elektrosmog

Mnohostranné využitie modernej techniky nie je možné bez elektrického prúdu a vysokofrekvenčného elektromagnetického žiarenia. K výrobe a rozvodu elektrickej energie bol vyvinutý celý rad zariadení: od elektrární, transformátorových staníc, vedenia vysokého a stredne-vysokého napätia, napájacích káblov až po elektroinštaláciu v obytných domoch. Táto nízkofrekvenčná sieť k prívodu elektrického prúdu vytvára elektrické a magnetické polia, a tým je taktiež podstatnou časťou elektromagnetickej záťaže životného prostredia, tzv. elektrosmog. Elektrosmog produkujú taktiež všetky elektrické a elektronické prístroje. Bezdrôtové siete dnes nachádzajú široké uplatnenie v takmer každom odbore či už v priemyselnej výrobe, logistike alebo zdravotníctve. Taktiež v súkromnom živote používame tieto technológie denne: nepostrádateľným pomocníkom mnohých ľudí sa stal mobilný telefón resp.PDA. Bezdrôtové telefóny, Bluetooth, Wireless, LAN, diaľkové ovládanie otvárania garážových dverí, prístrojov a strojov - všetky tieto technológie sú založené na bezdrôtových komunikačných systémoch. Je možné predpokladať, že sa technológie bezdrôtových technológií budú využívať viac a viac a v nových oblastiach. Výkonné vysielače mobilného a televízneho signálu, radarov, vojenského sledovania, prenosu dát, smerového prenosu atď. vysielajú elektromagnetické vlny: vysokofrekvenčný elektrosmog, ktorému sa nedá dnes vyhnúť. Svetová zdravotnícka organizácia WHO klasifikovala koncom mája 2011 vysokofrekvenčné žiarenie ako "potencionálne rakovinotvorné". K tomuto záveru došla skupina expertov Medzinárodnej agentúry pre výskum rakoviny (IARC) v Lyone. 31 odborníkov zo 14 krajín vyhodnocovalo v Lyone "takmer všetky dostupné vedecké doklady".

Vystavenie vysokofrekvenčnému elektromagnetickému žiareniu vyvoláva okrem iného hlavne nedostatočnú kvalitu spánku, stratu vitality, bolesti hlavy, poruchy sústredenia, šelest v ušiach, zníženie psychickej a fyzickej odolnosti a vyššej záťaže na srdcovo-cievny systém. Zoznam podľa výskumov siaha až k závažným chorobám, ako je zvýšené riziko rakoviny, genetické modifikácie, zmeny v imunitnom a centrálnom nervovom systéme.

Dnes typická, technicky vytvorená hladina žiarenia komunikačného rádiosignálu prekračuje v mestách prirodzené elektromagnetické reliktné žiarenie, nevyhnutné k životu, desať milión násobne až miliárd násobne. Tento vývoj vedie k tomu, že sme všetci všade a nepretržite vystavení elektromagnetickej záťaži, ktorej ľudstvo doposiaľ v takejto forme a intenzite nečelilo. Nebezpečenstvo tohto nového typu ekologickej záťaže spočíva v tom, že aj informačný systém ľudského tela pracuje s prirodzenými elektromagnetickými signálmi - ten ale pracuje s milónkrát nižšími hladinami energie! Nadmerný výskyt technických elektromagnetických polí a lúčov tak spôsobuje v prírode, u živočíchov a u ľudí početné biologické poruchy vyvolané prenikaním technických elektromagnetických signálov do prirodzeného životného prostredia a do informačných systémov našich buniek, telesných sústav a orgánov.

Každý človek reaguje na elektromagnetickú záťaž vo svojom okolí inak. Táto reakcia závisí na jednej strane na intenzite a dĺžke pôsobenia elektromagnetických frekvencií a modulácií, ktorých dôsledkom je jedinečná kombinácia účinkov, na druhej strane na dispozíciách jednotlivca, na individuálnej anamnéze a momentálnom zdravotnom stave, na imunitnom systéme, schopnosti organizmu kompenzovať okolitú záťaž a na odolnosti voči vonkajším vplyvom. Napriek početnými výskumami preukázanými zdravotnými rizikami vysokofrekvenčného elektromagnetického žiarenia, si už dnes nedokážeme predstaviť súčasnú spoločnosť bez používania elektronických a elektrotechnických zariadení, ako sú mobilné telefóny a k ich prevádzke nutné vysielače mobilného signálu. Je preto pochopiteľné, že sa úvahy človeka stáčajú skôr smerom ochrany pred dôsledkymi elektromagnetického žiarenia.

Jednou z účinných ochrán pred škodlivým vplyvom elektrosmogu je práve Somavedic. Rozhodli sme sa nechať jeho ochranné pôsobenie otestovať medzinárodným vedeckým laboratóriom IEGF a tu je úryvok z ich správy:

Testovanie prístroja Somavedic MEDIC vo veci ochranného účinku pri zaťažení elektromagnetickým žiarením, napr. vysielačmi mobilného signálu technológie Wi-Fi a WLAN (Wireless Local Area Network), mobilnými telefónmi a geopatogénnymi zónami

Elektrosmog a somavedic

K nášmu nižšie zdokumentovanému testovaniu bol ochranný účinok prístroja Somavedic MEDIC pri zdraviu škodlivej záťaži vysokofrekvenčným elektromagnetickým žiarením, elektrosmogom a geopatogénnymi zónami testovaný desiatimi skúšobnými osobami rôzneho pohlavia a rôznych testovacích situáciách.

Cieľom uvedeného testovania bolo zistiť, či vôbec a do akej miery je prístroj Somavedic MEDIC vhodný k ochrane pred škodlivým pôsobením vysokofrekvenčného elektromagnetického žiarenia a elektrosmogu. Ako testované osoby boli vybraní iba ľudia, ktorí podľa vlastným výpovedí citlivo reagujú na elektrosmog.

Zdôvodnenie voľby merania variability srdcovej frekvencie ako diagnostického systému pre toto testovanie

Vegetatívny nervový systém dynamicky riadi v závislosti na momentálnej vnútornej a vonkajšej záťaži rovnováhu organizmu. Srdce reaguje tak na vedome vnímané, ako aj vedome nevnímané podnety, napr. na podnety elektromagnetického žiarenia, vstupujúceho z okolia do vegetatívneho nervového systému. Variabilita srdcovej frekvencie vychádza u zdravého človeka predovšetkým z optimálnej súhry sympatickej a parasympatickej vetvy vegetatívneho nervového systému. Srdce samotné je zdrojom elektromagnetickej energie o sile 2,4 watt, ktorej vibrácie sú merateľné aj v najmenšej bunke ľudského organizmu. Všetky rytmy života sa prejavujú na srdečnom tepe. Ak sú tieto rytmy koherentné, vo vzájomnej harmónii, cítime sa dobre. Hlavnou merateľnou veličinou tohto informačného reťazca je variabilita srdcovej frekvencie (Heart Rate Variability, HRV) ako najdôležitejší parameter pre exaktné posudzovanie psychickej pohody a vitality.

Za variabilitu srdcovej frekvencie sa označuje schopnosť organizmu (človeka, cicavca) meniť frekvenciu srdcového rytmu. V kľude dochádza ku spontánnym premenám časových rozostupov medzi dvoma údermi srdca. Zdravý organizmus prispôsobuje autonómnou fyziologickou reguláciou rýchlosť srdcového tepu momentálnym potrebám. Fyzická námaha alebo psychycká záťaž má preto spravidla za následok zvýšenie srdcovej frekvencie, pri uvoľnení napätia a relaxácii sa potom srdcová frekvencia za normálnych okolností opäť zníži. Vyššia prispôsobivosť sa prejavuje ako vyššia variabilita srdcovej frekvencie. Pri chronickej stresovej záťaži sú obidve tieto schopnosti vplyvom dlhodobo vysokému napätiu viac či menej obmedzené a znížené. Oslabujúce alebo škodlivé účinky, spôsobené napr. vysokofrekvenčným mobilným žiarením, nízkofrekvenčným elektrosmogom alebo geopatogénnymi zónami, identifikuje nervový systém spravidla ako vitálne ohrozenie. Pri dlhodobom zaťažení organizmu rušivými poľami nie je možné dať tieto stresové parametre do normálneho stavu, čo vedie k zníženiu variability srdcovej frekvencie, t.j. znižuje sa schopnosť organizmu prispôsobovať sa meniacim sa vonkajším vplyvom. Na pozadí týchto súvislostí je možné preukázať ochranný účinok produktu alebo opatrenia na základe merania variability srdcovej frekvencie. Spontánna stimulácia vegetatívneho nervového systému elektromagnetickým žiarením a geopatogénnymi zónami leží väčšinou hlboko pod prahom telesného vnímania. Citlivá technika moderných systémov merania biologickej spätnej väzby (biofeedback) však dokáže zaznamenať i najmenšie reakcie riadenia vegetatívneho nervového systému, a to najmä na základe parametrov variability srdcovej frekvencie.

Vo vedeckých výskumoch bola opakovateľnosť výsledkov moderných meracích prístrojov variability srdcovej frekvencie potvrdená aj pri krátkych intervaloch merania. Ako diagnostický systém bola preto zvolená metóda merania variability srdcového pulzu, pomocou ktorej sa zisťovalo, či energetické informačné pole prístroja Somavedic MEDIC dospeje u skúmaných osôb k zlepšeniu variability srdcovej frekvencie, a či môže prispieť ku zvýšeniu individuálnej adaptability biologického systému. Použitie prístroja Somavedic MEDIC pod zdraviu škodlivou záťažou elektromagnetickým žiarením, elktrosmogom a geopatogénnymi zónami by teda malo preukázateľne zlepšovať variabilitu srdcovej frekvencie, pozitívne pôsobiť na srdcovo-cievny systém a znižovať záťaž vegetatívneho nervového systému na udržanie vnútornej rovnováhy.

Biofyzikálne testovanie energetického pôsobenia prístroja Somavedic MEDIC s využitím systému merania biologickej spätnej väzby Stress Pilot Plus

V tejto štúdii sme zaznamenávali zmeny fyziologických signálov skupiny skúmaných osôb ako spätnú väzbu vegetatívneho nervového systému na bioenergetickú informáciu prístroja Somavedic MEDIC na základe merania variability srdcovej frekvencie. Výsledky merania boli následne spracované matematicko-štatistickými metódami.

Zhrnutie elektrosmog

Z výsledkov merania je možné vyvodiť záver, že používanie prístroja Somavedic MEDCI vedie u 80 % testovaných osôb ku zlepšeniu variability srdcovej frekvencie. To má pozitívny vplyv na srdcovo-cievny obehový systém a znižuje záťaž vegetatívneho nervového systému na udržanie vnútornej rovnováhy.

Namerané výsledky ukazujú, že pozitívny vplyv prístroja Somavedic MEDIC sa zvyšuje s predlžovaním doby používania. U ôsmych testovaných osobách sa po niekoľkodennej fáze adaptácie zlepšila schopnosť regulovať srdcovú frekvenciu a adaptovať vegetatívny nervový systém na rôzne zaťaženia elektrosmogom a geopatogénnymi zónami.

Namerané výsledky boli z veľkej časti potvrdené výpoveďami testovaných osôb k subjektívnemu vnímaniu vnútornej reakcie ich organizmu na bioenergetické informačné pole prístroja Somavedic MEDIC.

Zdroj: http://www.geopatogennizony.com/

Sledujte nás      facebook keep-fit.sk
      twitter keep-fit.sk
2015 DEVMAKO
zdravie keep-fit vitamínové doplnky
x
Štandard
50.00
Stimulácia akupunktúrnych bodov a merediánov, frekvencie podľa Paula Smidta Základný program na vírusy, parazity, imunita, stimulácia imunitného systému.
Bachove frekvencie
10€
Krízová zmes na úzkosť, strach, fóbie, návaly zlosti (Impatiens - Netýkavka žliazkatá (18) * Star of Bethlehem - Bledavka chocholíkatá (29) * Cherry Plum - Slivka čerešňoplodá (6) * Rock Rose (26) - Devätorník peniažtekový * Clematis (9) - Plamienok plotný).
Psychosomatika
10€
Programy na vzťahy podľa Dr Ulricha, na depresívne stavy. Programy na ochranu, energetizácia kundaliny (hlavné energetické centrum).
Nadstavba na mieru
25€
Konkrétny zdravotný problém? Harmonizácia na mieru podľa konkétnej diagnózy, prebieha špecializovaným prístrojom Raycomp PS1000. 3 hodinová harmonizáciu toboliek.
Cena za produkt je 50.00 €
x

Vyber si farbu Somavedic Medic Amber

Somavedic Medic Amber Medový

Somavedic medic amber medový 1 994.00 €

Somavedic Medic Amber Šampaň

Somavedic medic amber Šampaň 1 994.00 €